Generelle betingelser og vilkår til Sikkertnabolag app
Følgende dokument beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten Sikkertnabolag APP (i det følgende kaldet "tjenesten"). Tjenesten udbydes og drives af Sikkertnabolag ApS, CVR-nr.37290181, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup (i det følgende kaldet SN). Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af tjenesten. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet "kunden" eller "du") ibrugtagning af tjenesten indgås aftale mellem SN og kunden vedrørende tjenesten på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforholdet defineres som tidspunktet for oprettelse af et medlemsskab i tjenesten. Kunden accepterer, at al kommunikation mellem SN og kunden enten sker telefonisk, elektronisk via SNs hjemmeside eller via den mailadresse som er oplyst på hjemmesiden.
Forudsætninger for adgang til tjenesten
For at kunne benytte tjenesten skal kunden have adgang til en tablet eller smartphone med internet adgang, og der er kompatibel med tjenesten. SN er ikke ansvarlig for evt. udgifter kunden måtte blive påført ved brug af tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til dataforbrug.
Begrænsninger i brug af tjenesten
Brugen af tjenesten er personlig. Kunden må ikke forsøge at skaffe sig adgang til dele af tjenesten, som kunden ikke som udgangspunkt har adgang til eller som ikke er en åbenlys del af tjenesten, herunder underliggende databaser og lignende. Kunden er endvidere uberettiget til at benytte tjenesten på måder eller til formål, som ligger uden for tjenestens anvendelsesområde, såfremt sådan benyttelse måtte medføre tekniske, praktiske eller retslige problemer for SN eller tredjepart. Kunden må ej heller bruge tjenesten på anden måde, end den er tiltænkt, herunder forsøge at overdrage brugernavn og password til tredjepart, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov. SN er berettiget til at lukke adgangen til tjenesten, såfremt SN finder grund til at tro, at tjenesten misbruges.
Personoplysninger og sikkerhed
Alle personoplysninger behandles og opbevares efter gældende lov om persondata. SN er berettiget til at behandle alle oplysninger om kunden, som kunden selv angiver ved oprettelse af abonnement og ved brug af tjenesten. Eventuel yderligere behandling af oplysninger om kunden sker alene i det omfang dette er nødvendigt for at kunne levere tjenesten. Eventuelle oplysninger om kundens adfærd ved brug af tjenesten kan anvendes til tekniske formål, markedsundersøgelser og statistiske formål (historik) med henblik på at forbedre den enkelte kundes oplevelse af tjenesten. SN overdrager alene personoplysninger til tredjepart i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne forbedre tjenesten for kunderne og sikre kundens brug af tjenesten. Kunden accepterer SNs indsamling og behandling af personoplysninger om kunden med førnævnte formål. Tjenesten er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene kunden har adgang til kundens oplysninger. Kunden er forpligtet til at oprette og benytte en sikker adgangskode og kunden har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af kundens brugernavn og adgangskode. Kunden er forpligtet til straks at informere SN om eventuel mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode samt om alle andre sikkerhedsbrud. SN er ikke ansvarlig for eventuelle hackerangreb eller konsekvenser heraf. Oplysninger om kunden må endvidere bruges af SN i markedsføringsøjemed.
SNs rettigheder og forbehold
Såfremt kunden ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som SN er ansvarlig for, kan SN uden varsel lukke kundens adgang til tjenesten. Kunden accepterer, at SN må kommunikere med kunden via e-mail, telefon og SMS, herunder sende relevant information om tjenesten til kunden. SN yder support, men kan til enhver tid afvise henvendelsen, f.eks. hvis den vurderes af SN at være mere end almindeligt tidskrævende, at kunden viser truende eller nedgørende adfærd eller at emnet ikke dækkes af SNs support.
Der tages forbehold for evt. nedbrud, forstyrrelser eller fejl med tjenestens funktionaliteter eller ydelser fra 3.part. SN kan ikke drages til ansvar ved sådanne hændelser.  SN yder ingen erstatning eller kompensation for skader, ulykker eller økonomisk tab. SN er ligeledes ikke ansvarlig for en videreformidling af de informationer som kunden har delt med sit netværk. SN har ret til, at lukke tjenesten kortvarigt i tilfælde af bl.a. opdatering af tjenesten. SN har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjepart.
Der forekommer reklamer i app’en, med mindre at kunden er premiummedlem.
Ansvar og skadesløsholdelse
For at opnå den højeste sikkerhed er kunden selv ansvarlig for, sideløbende med tjenesten, at tilkalde hjælp, informere netværket eller sikre sig på en alternativ måde.
SN forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre designet af tjenesten og måden at håndtere brugen af tjenesten.

Da tjenesten løbende bliver forbedret, vil det være nødvendigt at opdatere til nyeste version som er tilgængelig i App Store og Google Play. Det anbefales at der altid benyttes den nyeste version, for at sikre optimal udnyttelse af tjenesten.
SN kan suverænt vælge hvilke platforme og enheder, tjenesten bliver udbudt på. SN er ikke ansvarlig for tab af data, indirekte tab og følgeskader. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde SN for ethvert tab SN måtte lide som følge af kundens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af tjeneste.
Tekster, billeder og lyd
Kunden har mulighed for at vedhæfte tekster, billeder og lydfiler flere steder på tjenesten, til afsendelse til en eller flere af kundens lukkede grupper. Det er kundens eget ansvar at sikre sig at de informationer som nedskrives eller vedhæftes, kan tåle at blive delt med netværket. Kunden forpligter sig til ikke at vedhæfte noget, som kan medføre straffeansvar, er ærekrænkende, racistisk, truende eller på anden måde, er i strid med gældende lov. Kunden må ikke offentliggøre eller videreformidle andres identitet eller følsomme oplysninger som f.eks., hændelser og feriekalender uden forfatterens forudgående samtykke. SN forbeholder sig retten til at slette indlæg, som efter SNs vurdering er upassende eller i strid med god skik for brug af tjenesten.
Tvister
Nærværende vilkår – og enhver brug af tjenesten – er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå ud af eller i forbindelse med disse vilkår eller brug af tjenesten skal søges løst mindeligt. I det omfang dette ikke lader sig gøre, kan tvisten indbringes for et passende klageorgan eller de almindelige danske domstole ved SNs værneting.
Ændring af vilkår
SN kan med øjeblikkelig varsel ændre vilkårene for brug af tjenesten, som generelt varsles internt i app’en, med en opdatering i App Store og Google Play, eller via mail på kundens oplyste mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med de nyeste vilkår. Såfremt der alene er tale om uvæsentlige ændringer informeres kunden herom alene i app’en under ”Vilkår”. Fortsat brug af tjenesten efter vilkårsændringer tjener som kundens accept af de ændrede vilkår.